પોલીસ વાયરલેસ ભરતી બોર્ડની પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર વાયરલેસ / રેડીયો ઓપરેટર/ રેડીયો ટેકનીશીયન કક્ષાની વર્ગ-૩ ની લેખીત પરીક્ષા બાબત

Download (PDF, 367KB)